Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

áno (36,64%)
 
nie (37,52%)
 
je mi to jedno (25,84%)
 
Celkový počet hlasov: 165514

Kalendár
  «   Marec   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« späť
Slovenská verzia » Obecný úrad » Ako vybaviť » Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Drobná stavba

Čo je to?

Podľa §139b ods. 6 až 8 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) „Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a hĺbka 3m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30m2 a výška 5m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 2. oplotenie,
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušní, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.“

Potrebné doklady:

 • tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, t.j. list vlastníctva
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • jednoduchý technický opis stavby
 • jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko miestne príslušného obvodného pozemkového úradu
 • pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej o­soby
 • pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Ohlasenie drobnej stavby (formát PDF, veľkosť 99,0 kB)

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Potrebné doklady:

 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva, kópia z katastrálnej ma­py).
 • projektová dokumentácia v 3 vyhotoveniach, spracovaná podľa § 9 vyhlášky č.453/2000

Z.z.

 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, ak ich predpisujú osobitné predpisy /napr. o ochrane poľ. pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia a pod. /.
 • prehlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocou.
 • doklad o zaplatení poplatku do pokladne obce.

žiadosť o stavebné povolenie – FO (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)

žiadosť o stavebné povolenie – PO (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)

Kolaudačné rozhodnutie

Podľa stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Stavebný úrad v kolaudačnom konaní najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Potrebné doklady:

 • doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne obce
 • fotokópiu právoplatného stavebného povolenia
 • potvrdenie o skúške elektroinštalácie + el. prípojky
 • potvrdenie o skúške plynového odberného zariadenia
 • porealizačné zameranie stavby – geometrický plán
 • potvrdenie o preskúšaní komínov
 • zápisnicu o vykonaní skúšky vodotesnosti žumpy
 • súhlas obce na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • energetický certifikát budovy
 • doklady preukazujúce vhodnosť materiálov použitých na stavbe

žiadosť o kolaudáciu stavby (formát PDF, veľkosť 87,2 kB)

Odstránenie stavby

Podľa stavebného zákona „na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.“

Potrebné doklady:

 • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 • doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva)
 • snímka z katastrálnej mapy
 • zjednodušená projektová dokumentácia – náčrt stavby (v prípade odstránenia časti stavby)
 • prehlásenie stavebného dozoru, v prípade odstraňovania stavby svojpomocou
 • vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

žiadosť o povolenie odstránenia stavby (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)

« späť

aktualizácia: 26.08.2014 | počet zobrazení: 7393

Počet návštev od 17.01.2012: 215757
Počet návštev dnes: 167